Voorzorgsmaatregelen

We werken doordacht, deskundig en gecontroleerd

Minimale geluid- en stofoverlast

Door zorgvuldig en veilig te werken, zullen omwonenden en werknemers van EPZ minimale overlast ondervinden. Daar waar mogelijk wordt de installatie ‘van binnenuit gesloopt’. Dat wil zeggen: de inventaris van de gebouwen wordt eerst afgevoerd; pas daarna verdwijnt het gebouw zelf. Dat scheelt geluid- en stofoverlast voor de omgeving.
Tijdens het werk, en zeker aan het einde van de dag, wordt het terrein opgeruimd. Vervuiling en verwaaiing van stof en afval worden zo voorkomen. Ook wegen en (vlucht-)routes blijven zo vrij van obstakels.
Afvoer van het sloopmateriaal gebeurt per vrachtwagen en daar waar dit logistiek toepasbaar is per schip.

Deskundige asbestverwijdering

Er is een uitgebreide asbestinventarisatie gedaan. Tijdens de sloop is er altijd een asbestdeskundige aanwezig. Asbest wordt zo veel mogelijk eerst verwijderd. Wanneer tijdens het werk asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt dat volgens de regels geclassificeerd, verwijderd en afgevoerd.

Gecontroleerde afvoer radioactieve stoffen

Door de verbranding van steenkool en het gebruik van ongebluste kalk zijn op twee plaatsen in de installatie natuurlijke radioactieve stoffen achtergebleven. Schoonmaak valt onder de kernenergiewetvergunning die EPZ heeft. Een externe stralingsdeskundige ziet toe op een veilige werkwijze. Radioactieve stoffen worden apart afgevoerd. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming houdt toezicht.

Nieuw onderkomen voor onze 'huis'dieren

Er is ook extra aandacht geweest voor onze bijzondere bewoners. De dwergvleermuis en de slechtvalk hebben inmiddels een nieuw onderkomen gekregen. Vóór de sloop start van een gebouw of installatie, vindt nog een laatste controle plaats of alle dieren zijn verdwenen.

Andere onderwerpen: